HẠT NHỰA

thông tin liên hệ
Ông Nguyễn Bá Lâm
Giám Đốc - 0902 777 222

MÀNG PE

Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE
Màng PE

HẠT NHỰA

Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa ABS
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP
Hạt nhựa PP

NHỰA TÁI SINH

Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh
Hạt nhựa tái sinh